is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, 1863, 1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Guillaume de la Greve, dcwelcke gehouden sal wesen inde kereke van St Acgten het woord Gods Ie Predicken op suloke dagen ën tijden , als hy tot nog toe gedaen heelt. Ende hebben hem toegeseyt te geven lot sijn onderhout twintich car. qulden ter maent, dewelcke cours beginnen sullen hebben van den eersten Aprilis toecomende ,ën soo van maent te maent tut vvederseggens . ordonnerende voorts den Blalbewaerder Jacob Cornelisz van Moerkcrcken , denselven Predicant te avanceren ën uyt te reycken de somme van veertich ponden tot xl groeten, voor de toecomende twee maenden , omme middelertijt eenren middel te vinden waaruyt de voorsz Predicant onderhouden mag werden. Actum den laesten Maert A° 1578.” »Den 10™ April 1581 hebben mijnen Heeren Burgemrëü, Schepenen ën Raden , geconsenteert , Mighiel Raphael van Lodensteyn, Duytse Schoole te mogen houden tot wedersegghen omme te leeren , Lesen , Schrijven ën Reeckenen , mits dat hy hem niet en sal vervorderen eenigh Latijn den jongheren te leeren , als streckende tot nadeel van de groote Schoole ende tegens de Keuren ën ordonnantiën descr stad.”— » St Aegten aen den Prins van Orangë gegeven.” «Wy Burgemrën , Schepenen, Raden, Veertigen ën Vroedschappen der Stad Delff, oircondcn ën

20