is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 8, 1913, no 4, 30-04-1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— Hoogeveen '). Door eenige verveners werd voor de wintermaanden het uurloon verhoogd en vastgesteld op 11 ets. De arbeiders wenschen dit bepaald te zien op 12 ets.

— Leeuwarden 2). Nu geen collectief contract wordt aangegaan, is tusschen patroons en stucadoorsgezellen overeengekomen, dat het uurloon met 1 Mei 1913 met 1 cent verhoogd zal worden en met 1 Januari 1914 wederom met 1 cent, zoodat het dan 25 ets. zal bedragen. (Zie ook onder „Collectieve Arbeidsovereenkomsten".)

— Nijmegen 3). Door onderling overleg tusschen patroons en werklieden in het steenhouwersbedrijf is het uurloon in verband met het in werking treden der Steenhouwerswet, met ingang van 1 Maart met 2 ets. verhoogd en zal met ingang van 18 October nogmaals met 2 ets. verhoogd worden en alsdan 27 ets. bedragen.

Het uurloon van de schilders werd met ingang van 1 Maart met 1 ct. verhoogd.

— Rotterdam 3). Het loon der steenhouwers werd in verband met het in werking treden der Steenhouwerswet, met 3 ets. per uur verhoogd en gebracht op 31 ets. De arbeidstijd werd gesteld van6uurv.m. — 6'l2 uur n.m. met inachtneming der rusttijden volgens de wet.

4)- Door een firma te dezer stede wordt een proef genomen met een

werkdag van 9'/2 uur.

— Schiedam 4). Bij een brood- en beschuitbakkerij werd bepaald, dat voor overwerk aan volwassen gezellen 20 ets. en aan halfwas-gezellen 15 ets. per uur zal worden uitgekeerd.

Door het ingevolge de Arbeidswet beperken van den werktijd van jeugdige personen in de glasfabrieken is het blazerspersoneel gedwongen 2 uren per week minder te arbeiden, waardoor de loonen lager zijn geworden. De loonen van de stokers en plegers op de glasfabrieken zijn iets verhoogd.

— Utrecht 4). Door drie organisaties van werklieden in het bakkersbedrijf is een actie begonnen om een meer geregelden werktijd en een beter geregeld loon te verkrijgen. Een der patroons heeft reeds het uurloon met 4 ets. verhoogd.

— Vlissingen 3). Aan de maatschappij „de Schelde" werd het uurloon van een deel der schilders met 1 ct. verhoogd. Het verzoek der schildersgezellen om voor „burgerwerk" het uurloon op 22 ets. te brengen, werd door de patroonsvereeniging van de hand gewezen.

— Waalwijk 5). Te Baardwijk is door de patroons bijna algemeen eene regeling ingevoerd, waardoor in de fabrieken gewerkt wordt van 6 uur v.m.— 6 uur n.m. Een loonactie wordt gevoerd onder de thuiswerkers.

Te Kaatsheuvel werd op sommige fabrieken de arbeidsduur verkort; er wordt nu gewerkt van 6 uur v.m.—6 uur n.m. Pogingen worden aangewend om loonsverhooging te verkrijgen op een fabriek, waar deze nog niet is ingevoerd.

Te Loon op Zand is bijna algemeen de arbeidsduur met x/2 uur per dag verkort en op 11 uren gebracht. Pogingen worden aangewend om, ter voorkoming van oneerlijke concurrentie, voor 12 werklieden eener fabriek verhooging van loon te verkrijgen.

Zutphen 3). Met ingang van 1 Maart 1913 is het loon der steenhouwers met 1 ct. per uur verhoogd.

Ook werd met ingang van dien datum het uurloon van de timmerlieden, metselaars en opperlieden met 1 ct. verhoogd en gebracht op resp. 19, 19 en 16 ets.

Keuring van levensmiddelen. Zwolle. Door den Raad dezer gemeente werden in zijne vergadering van 3 Maart 1913 wijzigingen aangebracht in de op 8 Augustus 1910 vastgestelde „verordening regelende de keuring van vee, vleesch en visch, in de gemeente Zwolle," reeds eerder gewijzigd den 27en Februari 1911.

0 Kamer van Arbeid voor de Veenderij.

J) » » » n n Bouwbedrijven.

" * » » n Voedings- en genotmiddelen. ) n n n » het Schoenmakersbedrijf.