is toegevoegd aan je favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bank van eersten aanleg, ten einde autorisatie tot dien verkoop te erlangen, welke regtbank, na de voogden der minderjarige of geïnterdiceerde mede-geïtitresseerden in hun beJang en den officier in zijne conclusien gehoord te hebben, op het gedaan verzoek zal disponeren; en het verzoek toestaande, tevens een notaris zal benoemen voor wien de pur blieke verkooping zal worden gehouden.

§ 4. De publieke verkooping zal vervolgens in beide gevallen, sub § 2 en 3 vermeld, door den benoemden notaris , in tegenwoordigheid van de voogden en toeziende voogden , en ten overslaan Van den vrederegter van het kanton, alwaar de boedel is gevallen , gehouden worden.

Art. 5.

Ten tweede : met betrekking tot onroerende goederen f gevonden wordende in boedels die onder beneficie van iu—; ventaris zijn aanvaard of in vakante nalatenschappen :

§ j. De erfgenamen of curateuren respectivelijk zullen gehouden zijn de autorisatie tot den publieken verkoop te vragen aan de regtbank van eersten aanleg, over het arrondissement, alwaar de boedel of de nalatenschap is gevallen j welke daarop, na verhoor van den officier, zal beslissen, en, ingevalle de autorisatie wordt verleend, tevens eenen notaris zal benoemen, voor wien de publieke verkoop zal worden gehouden.

§ 2. De publieke verkoop zal vervolgens door den benoemden notaris worden gehouden , ten overstaan van de» vrederegter van het kanton , alwaar de boedel is gevallen.

Art. 4.

Ten derde: met betrekking tot de onroerende goederen, gevonden wordende in boedels die in staat van faillissement zijn verklaard :

§ ï. De syndics van zoodanige boedels zul'en verpligt zijn, alvorens tot den publieken verkoop van voorschreven onroerende goederen over te gaan , daartoe te vei zoeken autorisatie van den regter-commissaris, die door de regtbank Van koophandel of door de regtbank van eersten aanleg (als

A 3 de