is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Att. 54.

Gelijke invordering fan den impost wegens ide ] druiven welke ter persing van buiten 'slands

worden ingevoerd. '

De wijngaardeniers, of andere personen, welke zoude* verlangen druiven van buiten 'slands aan te voeren, om tinnen het Kijk geperst te worden, zullen insgelijks de belasting verschuldigd wezen wegens deze op vreemd grondgebied^ geteelde di'uiven, docii tegen den maatstaf van den vreemden wijn , en overzulks vai de drie okshoofden of hectoliters druiven, gelijk als voor twee okshoofden of hectoliters wijn.

Zij zullen den invoer niet mogen bewerkstelligen dan langs daartoe speciaal aangewezene kantoren en o;> den voet der wet op den invoer van impost subiecte specien.

De bij uie wet gestatueerde middelen van zekerheid, zullen op die kantoren even zeer als op de gewone, moeten in acht genomen worden, doch de verificatie der aangifte aldaar en niet binnen 'slands, moeten plaats grijpen.

De evengemelde schriftelijke aangifte zal opgezonden worden aan den ambtenaar ter plaatse der bestemming, ten einde op het product Van deze druiven, even als op dat der verdere te attenderen, en er den impost van in te vorderen.

De vertooning der kwitantie ten kantore van invoer, of op den voet der voorschreven wet van het bewijs van voldoening aan de voorschriften der wet, zal, na dat het kantoor van invoer ook aan de zijde der administratie deswege onderrigt is, genoegzaam wezen om den aldaar geconsigneerden impost terug te bekomen, of het roijement te erlangen van de gestelde zekerheid.

> Bijaldien een ingezeten van den Staat, wijnbergen bevittende over de grenzen van het Rijk, verlangen mogt de daarvan gelezen druiven in te voeren om aldaar geperst te worden, zal hem zulks,, zonder betaling van den buitenlandschen impost, geoorloofd zijn, mits de Directeur van de Indirecte Belastingen in zijne provincie, hem hiertoe een speciaal consent verleene, en de wijnbergen niet meer dan een en een halfuur van de greneen verwijd erd zijn: zullende Lij in dit geval kunnen volstaan, met de belasting te voldoen Volgens den maatstaf op den binnenlandschen wijn gelegd.

Art. 55.