is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hebben, op daartoe gedaan schriftelijk verzoek, de dadelijke lossirm dezer fruiten of goederen, zoo veel, zijne administratie betreft, toetestaan onder de volgende bepalingen:

1°. Dat het schip tot ra de volbragte lossing dezer goederen gèsteld worde onder de surveillance van twee ambtenaren', buiten welker tegenwoordigheid geenerlei lossing zal mogen plaats hebben ;

£L°. Dat van het geloste naauwkcurige aanteekening worde gehouden ; en

3'. Dat, onmiddellijk na de volbragte lossing, worde geobserveerd al hetgeen hier voren art. 5 en volgende is voor; cschreveri; zullende de ambtenaar welke dit consent heeft gegeven, na de volbragte lossing daarvan dadelijk een gecircumstuncieerd rapport moeten doen aan zijne superieuren en daarop letten , dal de bier vorergemelde permissie niet dan om voldoende redenen worde verleend.

Art. x5.

Iloe ie doen, wanneer de inhoud van een gedeelte der lading onbekend is.

Ingeval bet mogte gebeuren dat de schippers en Stuurlieden onbekend waren met den inhoud van sommige pakken, balen , kisten of vaten , en de originele cognoscementen zulks niet aanwezen, zal de Administratie der Indirecte Belastingen , op de aan te wijzen losplaats, daarvan kennis bekomen door de ambtenaren op het kantoor van inklaring, ten einde op deze goederen, bij de lossing, speciaal zoude kunnen worden geattendeerd.

Art. i4.

TVaar losplaatsen zijn.

De losplaatsen zullen bij een afzonderlijk besluit nader door den ivonnig worden aangewezen.

A 4 Art. i£.