is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. i5.

Aanwijzing van ligtings-plaatsen.

Behalve deze losplaatsen zullen nog tot het breken der lading en het ligten der schepen adinL'sibel zijn zoodanige plaatsen, als bij een afzonderlijk besluit, te dien einde, door den Koning zullen worden bepaald, mits de schepen geheel ivorden aan wal gehaald en alzoo de lossing voor eene gecontinueerde surveillance vatbaaar gemaakt.

Bijaldien het mogt gebeuren dat eenig schip niet onmiddellijk aan wal konde worden gehaald , zal de ligting ook op stroom vermogen plaats te hebben , mits in dusdanig geval het schip zoo na doenlijk vóór of bij de ligtingsplaals gehaald wmde en de zeehandelaar, koopman, reeder of schippers en stuurlieden die zulks verlangen, zich de kosten getroosten van de vacatiën van de daartoe ter ligtingsplaals gecommitteerde ambtenaren en van het plomberen of bewaken en vergezellen der ligters en goederen, om , na de globale verificatie aan boord, de geligte specien , voor zoo veel hiertoe termen zijn en de aard der specien zulks mede brengt, nader aan wal en op de ligtings-plaats te doen verifiëren.

De verpligtingen en formaliteiten , bij deze wet en die voor ^e respective middelen bepaald, zullen voor deze in termediairt^ligtingsplaalsen van dezelfde kracht zijn, als de zoodanige, welke voorde losplaatsen ten principale zijn voorgeschreven , en zal mitsdien in dat geval de inklaring voor beide 4e plaatsen ingerigt moeten sijn of worden.

Art. 16.

Van de lossing ter ligtingsplaats op consent los~ biljet, en van dezer opzending.

Wanneer de schippers,' na het ligten hunner vaartuigen, verlangen mogten met het verder gedeelte van derzelver lading de reis naar de plaats van dezer bestemming te vervorderen, zal het, door weging, meting, roeijing en proeving geconstateerde, en per ligter-schippeis afgezondene gedeelte, alvorens door de ambtenaren ter ligtings-plaats op den rug des consents ter inklaring moeten vermeld , en dit biljet, teteveijS houdende opgave der Jigterschippers, aan den schipper of bevelvoerder te rug gegeven worden, terwijl het COn-

SWit

'■V-. - ' " ^ N