is toegevoegd aan je favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1817, 01-01-1817

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mpective korpsen zal plaats gehad hebberig een omstandig en schriftelijk berigt aan der. Gouverneur der provincie worden ingezonden , welke order zal stellen dat zoodanige manschappen op nieuw door den militieraad , of door Gedeputeerde Staten, wanneer dr 'aatste zitting rnogt zijn gesloten, worden onderzocht. Wanneer deze manschappen bij de herziening mogten worden afgekeurd , zuilen in derzelver plaats de in raüg volgende nummers der lotings-lijst worden opgeroepen, doch zal zulks niet later kunnen plaats hebben, dan uiterlijk zes ■weken na de inlijving bij de respecüve korpsen.

162. De manschappen, bij de nationale militie ingelijfd, wftlLe zich, op eene andere wijze dan die bij art. 171 b.'erna omschreven, ;n de staande annee, v('ór dat de vijf j aren van hun dienst zijn verschenen, hebben geëngageerd, zullen beschouwd en gestraft worden even als de soldaten der armee, die zonder permisfiè uit bet eene korps tot lu;t andere overgaan.

165. ^ De bepaling van het voorgaande artikel zal zich mede uitstrekken tot do zoodanigen; welke gedesigneerd *ijn om re mar.vcheren; als welke van het oogenblik bunner designatie, in dezen beschouwd worden met de reeds werkciijk dienstdoende gelijk te staan.

j64. Zonder Onze bijzondere goedkeuring zullen de manschappen, bij een der korpsen van de nationale militie eens in«eiijfd zijnde, bij geen ander worden verplaatst, daartoe nogtans Onze goedkeuring verleend