is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de bepalingen, welke meer bijzonderlijk omtrent deze wateren , art. 225, zullen worden gemaakt.

Art. 219.

Op het onvrij territoir is alle lading, lossing of invoer, uitvoer, doorvoer'en vervoer, anders dan met behoorlijk document, verboden.

Geene zodanige lading, lossing of invoer, uitvoer, doorvoer en vervoer, hoezeer van documenten voorzien, zal aldaar mogen plaats hebben, dan na zonnen opgang', en vóór zonnen ondergang, en langs de route en gedurende den tijd, welke op het document zullen worden aangewezen.

Ten aanzien van den vervoer te water vóór zonnen opgang en na zonnen ondergang, zal de Administratie zoodanige modificatie kunnen verleenen, dat de handel aan geene uoodelooze vertraging of belemmering worde blootgesteld.

Art. 220.

De documenten, van welke de goederen voorzien moeten zijn, die 111 allen gevalle ten naasten kantore zullen moeten worden genomen en gratis zullen worden uitgegeven, zijn :

Binuenlandsche paspoorten, welke, van de plaats der destillatie afgeteekend, moeten worden terug gebragt. b. Vervoer-biljetten.

Art. 2 2i.

Deze binuenlandsche paspoorten zullen worden gegeven :

i°. Voor goederen, ter uitvoer verboden onder bor-togt voor derzelver dubbelde waarde.