is toegevoegd aan uw favorieten.

De verkenner; off. orgaan voor de Padv. Beweging in Nederland, jrg 16, 1930, no 2, 1930

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Februari 1930 DE VERKENNER

J. de Boer. Nog een ander belangrijk feit deed zich voor, wij huurden een stukje land, waarop de, patr.’s tuintjes zullen maken, waarna er nog voldoende ruimte over is voor wat pionierswerk. Ook ons troephuis onderging een verbetering: de houten vloer, waar we al zoo lang ijverig voor gespaard hadden, kwam klaar ! Met ingang van 1 Januari voerden wij verder de nieuwe, patr.-rapporten in, die heal goed blijken te voldoen. Tot kijk ! AREND. Den Haag. Donderdag 23 Januari. Troep Voorburg G.J.M.V. Een uitvoering die tot inde kleinste onderdeielen uitstekend verzorgd was,. H:et begon al met de uitnoodigingen, later gereserveerde plaatsen, iedere bezoeker werd een keurig programma aangeboden, en niet meer kaarten verkocht dan er plaatsen, waren. Opgevoerd werd bet tooneelstuk ..De Veldwachter van Beukenhorst”, door den heer W. Kalis, de bekendie schrijver van p.v.-stukke,n, en muzikale medewerking onder leiding van Wim Kalis. Bij zijn openingswoord bedankte hopman van Kaan in het bijzonder de leden van het oudercomité voor hun groote hulp, o.a. had een dezer hoeren speciale décors geschilderd, prachtwerk. Het stuk zelf was natuurlijk een reuze succes, de beide, hoofdpersonen, veldwachter Storm en zijn collega, gespeeld door akeela Rijks en de heer Kalis, waren aan elkander gewaagd, en wat waren ze mooi gegrimeerd. Zooals altijd speelden ze vlot en van ingestud'eerde rollen was niets te bemerken,. Ook do andere spelers, evenals de verkenners en welpen, waren zoo thuis in het stuk, dat de,, souffleur overbodig was en ook niet in actie kwam. Hoe de heer Kalis1 alles fantaseert begrijp ik niet, hij ver• staat de kunst om in elk van zijn volgende stukken altijd met nieuwe Vondsten te komen. Wat hebben wij gelachen om het vierkante naaigaren, de slaapmachine, zijn nieuwe, uitvinding op gramofoongebied. Na de pauze bracht Hopman Buitendijk een woord van hulde aan onze Voorburgsche troep, voor alles wat door leiders en jongens gepresteerd was. de hoofdpersonen kregen mooie bloemen,. De verloting een door de voortrekkers zelf gemaakte lamp en een paar prijzen door dames geborduurd had veiel animo, De Zwarte Vogel was dien. avond een gelukkige vogel. Een in alle opzichten prachtig geslaagde avond, Zaterdag 1 Febr. werd een tweede opvoering gegeven, weer voor een stampvolle zaal. Wat prettig voor alle medespelers. Tot slot, de groote C.J.Mi.V.-revue, geschreven door den heer Kalis, wordt inden Dierentuin npgevoerd op Woensdag 26 Maart, dius twee weken later dan eerst was bepaald. Haast U met het koopen van kaarten, DE ZWARTE VOGEL. Den Haag. Maandag 27 Januari. De réunisten van den Robaver Troep gaven een soirée., waar velen met hun dames aanwezig waren, ook leden van het vroegere ouder-comité kwamen ons bezoeken,. De avond werd weer geleid door oud-hopman Heemann, die er altijd slag van heeft om zijn gasten gezellig bezig te houden. Een goede band, ~The Midnight Serenade.rs”', zorgde voor de stemming. Vooral de trompettist viel op, hij speelde tnsschen de muziek door eigen variaties en eindigde dan, met «en triomf geschal. Hoewel wij op meer Robavers gerekend hadden, is de avond toch uitstekend geslaagd., DE ZWARTE VOGEL. Harderwijk. Met een zekere voldoening kan onze troep op de afgeloopen maanden terugzien. Niet alleen dat wij in ledental vooruit gingen er kwamen een 7-tal welpen, over ook de geest onder de jongens is veel verbeterd. 21 December j.l. hebben wij ons goed geslaagd jaarfeest gehouden; do voorbereiding prikkelt de jongens weer tot moer energie. Op dein avond zelf waren verschillende padvinders uit andere plaatsen tegenwoordig, o a. ee.n 20-tal verkenners uit Zwolle, die ons, onder groote hilariteit, een reuze-krentenbrood aanboden. 2 Januari hebben wij daarop ee.n tegenbezoek aan Zwolle gebracht, ter gelegenheid •an hun jaarfeest. Thans trachten wij inde stad de _ beschikking te rijgen overeen lokaal, waar wij ’s wintersavonds patrouillewerk kunnen verrichten. Spoedig hopen wij daarin te slagen. Met linkerpoot, BEVER I. Den Helder (Troep I). Hallo, hallo, nee, niet met Bandoeng, maar met de Nieuwediepelingen. Het gaat best ! ! De troep gaat steeds vooruit e-n de krant is op de flescb. Ja, tot onze groote spijt is onze troepskrant inden strijd om het bestaan gesneuveld. Maar er gaan stemmen °P voor een wedergeboorte, zoodat we misschien toch nog ons geliefd houden. Dan werd er besloten om de volgende maand 2 patr.- 'vedstrijden to houden, n.l. één binnen- en één buitenwedstrijd, waarvoor de patr.’s dan ook druk aan, het oefenen zijn en ditmaal belooft de kamp bijzonder spannend te worden. Waren de vorige maal de Zeemeeuwen no. 1, dan zullen ze nu een harde dobber hebben, want de bossen, de Zwaluwen en de Kieviten zijn in goede vorm. Zaterdag 1 Febr. hebben we een avondoefoning, waaraan de heele troep natuurlijk deel- WERKJES VOOR VRIJE OOGENBLIKKEN door „Gilcraft” Uitsluitend gebonden ƒ 1.50 Een handleiding voor het vervaardigen van allerlei dingen voor den jongen, die van het buitenleven houdt. Inhoud : Een Messcheede, een Esklmo-Tlmiak, een primitieve Drinkbeker, een Kamphemd, een Arabische Ahaih, een paar Basuto-sandalen, een Rugzak, een Cowboy-riem, een paar Mocassins, een Kamphoorn, een Mexlcaansche Poncho, een Plunjezak, een Scheedemes, een Cowboy Bijlfoudraal. OVERAL VERKRIJGBAAR.

A. de Vries – Drogist Kerkstraat 98 HILVERSUM Telefoon 157 VOOR PADVINDERS VELERLEI ARTIKELEN Fa. Joh. v. Gestel & Zn. Leeuwenstraat 11 – JHILVERSUM – Telefoon 490 COMESTIBLES BOTER – KAAS – EIEREN – FIJNE VLEESCHWAREN Hilversumsche Apotheek Kerkstraat 87 HILVERSUM Telefoon 250 Ohristina R. S. Meyer, Apotheker VERBANDSTOFFEN VEEBANDTEOMMELS YERPLEGINGS-ARTIKELEN Opleidingscursussen voor a.s. Apotheke-rs-assistenten. HOF VAN HOLLAND Kerkbrink – Hilversum HOTEL-CAFE-RESTAURANT KAMPEN. F. Westerveld – Kampen Oudestraat 21, Tel. 48 Prima adres voor ; COMESTIBLES, LIMONADE. KOFFIE en THEE. LEIDEN. Firma J. J. TAVERNE Donkersteeg 17 LEIDEN Telefoon 192 RUND-, KALFS- EN YARKENSYLEESCH Alleen prima kwaliteit Beleefd aanbevelend LIMBURG Rijwielhandel „LI MBURGIA" MARKT 70 – MAASTRICHT – TELEF. HOS RUDGE WHITWORD 1 LIMBURGIA RIJWIELEN JUNCKER J. C, R. I EERSTE KLASSE BEPABATIE-INBICHTING Aanbevelend, H. J. BOUCKEAET.

93