is toegevoegd aan uw favorieten.

Leidersblad; officieële uitgave voor de leidsters en leiders van de Katholieke Jeugdbeweging, 1947, no 5, 1947

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

UIT HET

NATIONAAL HOOFDKWARTIER

UT sing, want reeds lang huisde het certificaat en de badge in het geheim ineen van de vele laden van het N-H.K. totdat een betere buitenluchtsfeer dan een vergadering in staat stelde dit insigne uit te reiken. Van harte wensen wij onze Hoofdcommissaris, die reeds op de Ommen cursus toonde met welke grote toewijding hij verkende, een zonnig en gezegend spoor als Gillwellian.

Dr. RAMSELAAR. Door zijne Eminentie Kardinaal de Jong werd de oud-hoofdaalmoezenier van de Katholieke Jeugdbeweging Dr. A. C. Ramselaar, mede om zijn grote verdiensten voor het jeugdwerk, tot kanunnik van het Kathedrale kapittel van Utrecht benoemd. Wij, die van nabij weten welke offers hij zich voor de Katholieke Jeugdbeweging heeft getroost, wensen hem met deze benoeming van harte geluk en kunnen ons meer nog dan anderen verheugen, dat zijn verdiensten op deze wijze werden erkend. STAF JAMBOREECONTINGENT. De staf van het Jamboreecontingent is als volgt samengesteld: W. C. Roest van Limburg, contingentsleider, Mr. R. Höppener, plaatsvervangend contingentsleider tevens leider contingent K.J.8., A. J. L. Verhoeven, Hoofdaalmoezenier, Ds. W. M. A. Kalkman. Subkampleiders: J. P. L. Spekkens, M. C.

UITREIKING WOODBADGE AAN HOOFDCOMMISSARIS, Zaterdag 19 April werd door Hopman v. Harderwijk, H. K.C. v. Training op het weekend voor de St. Jansstaf op de Padvindersboerderij te Ommen, de woodbadge aan onze Hoofdcommissaris, onmiddellijk na de opening van de bijeenkomst voor dein carree opgestelde St. Janstroep, uitgereikt. Voor de Hoofdcommissaris was deze uitreiking een volkomen verras-

de Jong, H. v. Glabbeek. De leiding van het Zeeverkennerskamp berust bij M. J. J. Kavelaars. Het Jamboree-comité van voorbereiding bestaat uit de heren W. Roest v. Limburg, Mr. P. A. M. van Velzen, H. J. Spijkerman, M. J. J. Kavelaars en Dr. P. Jonker. De benoeming van Mr. Rene Höppener tot leider van het contingent van de Verkenners van de Katholieke Jeugdbeweging, is voor ons een waarborg dat ons contingent goed voor de dag zal komen. Commissaris Höppener immers maakte de Jamboree te Gödöllö mee en had een zeer groot aandeel inde voorbereiding van de laatste Jamboree te Vogelenzang. Wij waarderen het temeer dat hij deze functie ondanks zijn buitengewoon drukke werkzaamheden wilde aanvaarden. HOOFDKWARTIERSCOMMISSARIAAT JEUGDZORG. Met ingang van 1 April is de heer H. van Os te Haarlem benoemd tot hoofdkwartierscommissaris voor Jeugdzorg van de Katholieke Jeugdbeweging. Van harte roepen wij commissaris van Os een hartelijk welkom toe. Wij wensen hem veel succes in dit voor de jeugd zo belangrijke werk. Tot de taak van dit commissariaat behoort o.a. belangenbehartiging van het Jongensjeugdwerk van het Sint Franciscus Liefdewerk, het Sint Fidelius Liefdewerk, het Don Boscowerk, het buurthuizenwerk e.d. Bovendien is de taak de voorbereiding en het steun verlenen aan de oprichting van instuifhuizen (jongenshuizen, clubhuizen) . Inde naaste toekomst zal onder leiding van dit hoofdkwartierscommissariaat een kamp voor baldadige jeugd kunnen worden geopend. In voorbereiding is tevens de opleiding van beroepsjeugdleiders voor het werk van instuifhuizen e.d. en het kampwerk. AI dit werk eist een grote regeringssteun. Reeds geruime tijd zijn besprekingen met het departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen gaande. Voor het jaar 1947 is reeds subsidie in het vooruitzicht gesteld. Zodra de mogelijkheid er is om met de leidersopleiding te starten, zal in het Leidersblad een oproep worden geplaatst voor leiders die aan dit werk wensen deel te nemen. KAMPEREN IN 1947. Voor het verkrijgen van Kampeervergunningen voor horden, troepen en stammen gelden voor 1947 dezelfde voorwaarden

93