is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 6, 1864, 1864

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

z°o verhit men den stam op nieuw en brengt versche lappen aan, en gaat met het uitkoken en de verdere behandeling gedurende het drooge jaargetijde voort.

„Vroeger was men gewoon het vuur op inden baat gehaakte insnijdingen te laten inwerkeu, waarbij men dan de balsem gedurende eenigen tijd liet voortbranden; maar tegenwoordig wordt op de aangegeven wijze gehandeld,” „Vóór de verovering van het land door de Spanjaarden en DoS eenigen tijd daarna maakte de balsem een deel uit van den cijns, die door de opperhoofden van Cnscatlan aan den boofdzetel van den staat (thans San Salvador) betaald werd; deze werd toenmaals van de kusten in aarden kruiken gebragt, welke de Mexicaansche Pasan pwjuil, (crax globicera) daarstelden. Men vindt nog vele van deze oude kruiken aan de kusten inde holen en verschansingen der vroegere Pueblos. „Talrijk zijnde kleine nederzettingen (Pueblos), die aan de zoogenoemde balsemkusten verspreid liggen, de voornaamste zijn: (Hier volgt de beschrijving vaneen negental steden en dorpen, alwaar de bereiding van den Perubalsem in meerdere °f mindere uitgebreidheid geschiedt, tevens met eene beschrij?hg van de zeden , gewoonten eu levenswijze der inwoners, de opbrengsten van den grond en andere bijzonderheden, Welke wij echter om de uitvoerigheid en tot het onderwerp dat vvij behandelen in mindere betrekking staande , voorgaan.) „De Indische benaming van den balsem is. Soö ski -it of skeet; de Spaansche naam is Balsamo negro.” Hanbury voegt nog de volgende opmerkingen toe aan deze berigten van dr. Dor at: Volgens naauwkeurige vergelijking vandoor herbariume*einplaren door dr. Do rat hem toegezonden met die van Rodere waarnemers, blijft er geen twijfel over, dat Myroxy- Pereirae KI. uitsluitend de Perubalsem van den handel evert, hetwelk ook het gevoelen van Dor at is. Ook Sut°® Hayas, die takken van dezen boom in Cuisnagua en P andere plaatsen verzameld heeft, verzekerde llan bu r y

217