is toegevoegd aan uw favorieten.

Berichten van de Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie, 1865, 1865

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uitgaven.

Drukloonen. . . ƒ Porto’s en kleine onkosten – 25; Vergaderingkosten. . – 100.— Reis- en verblijfkosten voor Hoofdbestuurders en Afgevaardigden. – 410. Scriba – 50. Kosten voor de Commissie tot onderzoek van geheime geneesmiddelen. ........ – 50. Eemuneratie voor belangrijke geschriften en onderzoekingen pro memoria. Onvoorziene uitgaven. – 169.055 ƒ 954.05 3 1. Voorstellen. A, betreffende een vereenvoudiging inde benoeming van leden van het Hoofdbestuur, niet tot de Permanente Oommissie beboerende, door de tweede alinea van art. 39 der Wet te doen vervallen, en B, waarin wordt voorgesteld om de departements-kwitantie voortaan tevens als Diploma te doen dienen, worden béide met algemeene stemmen aangenomen. C. Dit voorstel houdt in, om door belegging van dé rente van het certif. Ned. werk. schuld een fonds te verkrijgen voor remuneratien van belangrijke geschriften en onderzoekingen op het gebied der Pharmacie. Het praeadvies van het Hoofdbestuur strekt óm dit voetstel te verwerpen, omdat bij aanneming nooit het kapitaal zelf tot het bestemde doel zou kunnen gebruikt worden. Het departement Groningen stelt als amendement voor, om jaarlijks op de begroeting te brengen 109/o van het saldo der rekening van de Maatschappij en deze gelden zoo nöodig voor remuneratien enz. te bestemmen. In omvraag gebragt, wordt dit amendement verworpen. Vervolgens wordt het oorspronkelijke voorstel na eèüige discussie in stemming gebragt en insgelijks vèrwbrpén, D. Daar bij het Hoofdbestuur reeds het voornemen be-

355