is toegevoegd aan uw favorieten.

Landbouw en maatschappij; officiëel orgaan van den Nationalen Bond Landbouw en Maatschappij, jrg 3, 1934-1935, no 31, 07-03-1935

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PLOEGEN. Wij moeten ruimen. H.H. Landbouwers. plaats té kunnen bieden aan de binnenkort te verdachten nieuwe zendingen hooibouwwerktulgen, enz., moeten I dij onzen voorraad: Eigen fabrikaat, wegens hare soliditeit tn prima werking wijd en zijd gunstig bekend staande ploegen, r»imen. Wij bieden U thans aan: Eénscharige ploegen, voorzien van Schaar en reserve-schaar, reester en schijf, alle vervaardigd Van het hardste pantserstaal, merk BB1; 1 boom van f 24.-, nu voor f 16.73 .. platte boom „ „ 22.50 „ „ „ 13.73 stuk, franco naastbijgelegen spoorstation of franco over veer. Dezelfde garantie voor kwaliteit en werking, welke wij tot dusverre op onze ploegen hebben gegeven, blijft ook voor deze ploegen van kracht. Landbouwers. Profiteert van deze tijdelijke aanbieding. N.V. Kunstmest- en Machinehandel v.h. Fa. A. Bekkering & Zonen iWUSSELKANAAL. Deze verkoop geschiedt zonder tusschenpersonen. I Zaaigranen I I en Pootgoed I I Voor eerste kwaliteit, te velde 9 I en op partij goedgekeurde I I Zaaigranen en I I Pootaardappels I wende men zich tot den I VEENKOLONIALEN I I BOERENBOND I I Yeendam – Tel. 298 I Schofielmachines. ”et nieuwste op dit gebied is Eénmansbediening. zeer gemakkelijk en zuiver bestuurbaar, losse trekkracht, met parallelogrammen, zoodat alle laagten, hoogten en voren op dezelfde diepte worden geschoffeld, leder schoffel op moment afzonderlijk buiten werking te stellen, terwijl alle schoffels te samen omhoog worden gebracht, om bij het draaien het koren niet te beschadigen en het tillen der machine te voorkomen. Reeds v. meer dan 30 stuks in gebruik in 2 jaar tijds. F,ans vanaf f 68.00 inclusief omzetbelasting. Janco één veer. – Levering op proef. het oordeel der gebruikers. B. DIJKHUIZEN Jzn. (MV.-Pekela, b/d Onstw. weg schouw- en Machinesmederij. Tel. 246. I ZWARTSENBERG I 9 KUNSTMEST N.V. H STADSKANAAL Tel. 19 HOOGEVEEN Tel. 11 RUISCHERBRUG Tel. 14 ■ Alle soorten Kunstmeststoffen H /'■Pji uit voorraad leverbaar tegen * „ concurrerende prijzen aan Han'•>>' del en Coöperatieve Aankoopverenigingen. Regelmatig boten in lossing met E k* ln ouwm- Cement-indusfrie fe EMMEN L Beveelt zich beleefd aan voor ering van alle Bouwmaterialen. Steeds groote voorraden en scherp concurreerende prijzen, speciaal adres voor prima Landbouwkaik.

N.V. Betonsteenfabriek „EMMERSCHANS". Levering van prima Cementsteen tegen scherpe prijzen. H. BOS Tel. 63, F o uragehandel IM w. A iUSTERDA M Levering van alle soorten Voederarfikelen Gegarandeerd Ie klas Grondstoffen ROELFSEMA’s Krachtvoeders Scherp concurreerende prijzen. J.v.d. HORST Architect – Beëed. Makelaar „Woningbureau” BOSCHOORD 9 Emmen. Hüisplaatsen te koop. Woningen en Winkelhuizen te koop en te huur. Hout en Bouwmaterialen COEVORDEN – SCHOONEBEEK Tel, 154 Tel. S KANTOOR COEVORDEN Postgiro 2599 Fr. Toxopéus Nieuw-Amsterdam. OOK UW ADRES voor het aanschaffen van alle soorten Vruchtboomen, Coniferen, Heesters enz. enz. AANLEG en ONDERHOUD van Tuinen. Adviezen en berekeningen gratis. Beleefd aanbevelend. Ëen nieuw Rijwiel noodig ? Dan naar GEBR. OTTENS GIETEN – Tel. 34 Groote voorraad. Lage prijzen. Inkwalifeits-artikelen voor den landbouw is nog steeds hef oudst en soliedst adres voor Wiidervank en Omgeving: M.SIEFKENSJzn., LID DER BOERENBONDEN Ijzerhandel – WILDERVANK. Telef, 441.

ZAAITARWE, GERSTEN HAVER Origineele en le nabouw v.d. klei v. Hoek’s Zomertarwe, Abed Kenia, 2rijlge Mansholt en Qoudgerst. Zege-, Adelaar-, Binder- en Goudenregen Haver. Twijfelaars en Paardeboonen. Voederbietenzaad. J. SCHOTEMA STADSKANAAL, PEKELDERWEO. Vert. VINKERS Zaden, Scheemda. LEDEN van LANDBOUW en MAATSCHAPPIJ geven bij aankoop de voorkeur aan hunne leden. Koopt daarom Uwe Kleipoters en Zaden van Uw MEDELID De Zaad-Cenlraie te Slochteren óf van hare plaatselijke Agenten. Steeds prima kwaliteit en niet duurder """"" ' " " ' "" " ' ■ Het wordt niet meer tegengesproken dat het voeren van gemengde Voeders hef meeste rendement geeft. Voedert daarom ons Melkkoeienmeel samengesteld uit de beste grondstoffen en hel mineralenmengsel „Vigorgeen Fa. Bouwsema en Alberts PLUIMVEEVOEDERFABRIEK EMMËN – Tel. 87. Schelpkalk prima uifsfro o i ba ar Poederkalk 90«/ o gebluste Kalk 90 «/o fijnheid Prima papieren zakken. Poederkalk kan daardoor maanden bewaard worden, ZWARTSENBERG KUNSTMEST N.V. STADSKANAAL. HOOGEVEEN. RUISCHERBRUG. H.H. Landbouwers. Schelp- )ir|i Poeder-i ft-AIK voor landbouwdoeleinden, desgewenscht franco. R. VOORINTHOLT Jzn. Electr. Timmerbedrijf ZUIDWENDING 157,

Rijwielen Motoren Auto Reparatie Verhuur-inricliting P®ELSTRA Koordeinde 4 Tel. 132 . EMMEN GIERVATEN. Vergelijk dere prijzen met andere en neem de kwaliteit •n aanmerking. 350 Liter . , . f 16.90 400 „ vanaf . 17.90 500 „ „ . J9.80 600 „ „ . 21.70 750 „ „ . 25.40 1000 „ „ . 30.80 Prijzen zijn met ringen. Zonder kraan Gierkraan 50 m/m. f |.co 80 „ f 2.50 Fett plex, indien met vat geleverd . , , , f 3. Steunijzers voor vaten tot 750 L. . f 1.10 » >. » 1000 L. . f 1-65 GIERPOMPEN. FORZA gegoten van 2.50 M. tot 5.75 M. van f 14.45 tot f 21.90 SIEGPERLE gegalvaniseerd met vefpakking van 2.50 M. tot 5 M, f 15.95 tot f 20.35 boek7& HUIDEKOPER HAARLEM – GRONINGEN – LEEUWARDEN • ASSEN – ZWOLLE – GOES. L. B. BERENDS Molenaar ZUID-SLEEN. Handel in le kwaliteiten Vee- en Pluimveevoeders. Concurreerende prijzen. L Kornelins Wagenmakerij Poststraat – Stadskanaal houdt zich beleefd aanbevolen voor het leveren van Waschmachines Gereedschappen Touwwerken enz. STURA Schoenenmagazijn is UW ADRES voor EMMEN EN OMGEVING. Beleefd aanbevelend. Filiaalhouder %). Ketelaar. H.H. Landbouwers! Een vakkundig adres voor Paardetuigen, Touwwerk, Hoofdstellen en Gebitten, enz. enz., tegen billijke prijzen, is C. 6EEBTB, Gedipt, Zadelmaker – EMMEN,

H.H. Dorschmachine-houders. • Voor het herstellen Uwer Dorschgarnituren: i qualiteit Engelsche slaglijsten, zwaar model, , 8 stuks 4 voet geboord g 13.20 8 „ 4'i voet geboord g 13.90 Nieuwe mantels, mantels afschaven, geheel nieuwe trommels tiommelbalken, stalen trommelassen met kogellagers, krukassen voor de zeverlj, krukassen voor de strooschudders, kortermessen, stroopers en tractor reparatie, Diesel-motoren herstellen Wij doen alles op dit gebied. Vraagt prijzen. Wij kunnen door de steeds voortgaande moderniseering onzer machinepark en het aanschaffen van de nieuwste werktuigen, voor niet verwachte lage prijzen onze bekende qualitelts-arbeld op het voornoemde gebied aanbieden. F. VEENSTRA & ZONEN Machinefabriek – Winschoten mjÊk GERMISAN EN TUTAN Wilt gij een regelmatige stand en een gezond gewas? Ontsmet dan al Uw zaaigraan. Doe hef tijdig, ontsmet zaad kan wekenlang bewaard blijven. N. V. LANDBOUWBUREAU M. WIERSUM I GRONINGEN I De goedkoope Rijwielzaak aan de Markt • OUljli EMMEM, levert de beroemde Pelikaan-Rijwielen van f 20.- en ƒ 26.-onder volle garantie. Wij verzenden franco rembours, vrij zicht door geheel Nederland. BANDEN en ONDERDEELEN, alles voor spotprijzen. Marktdagen bergplaats voor Rijwielen onder contróle è 5 cent. Bel. aanbev. De ASSER Beton- en Cement-lndustrie I en Bouwmaterialenhandel van I S. SMALLENBROEK I is een vertrouwd en billijk adres voor SEPTICTANKS – BEERPUTTEN H lERKELOERS – REGENBAKKEN PUTRINGEN – DRINKBAKKEN RIOLEN – PANNEN EN ALLF I VOORKOMENDE BETONWERKEN I EN BOUWMATERIALEN ;; ■ Woonhuis: ASSEN, BRINKSTRAAT 7- Telephoon 420 I Kantoor en Opslagplaatsen: N.W.-KANAAL, Telefoons 9 H Electro-Technisch Bureau H. DE JONGE – Assen Telefoon 415 RADIO-MAGAZIJN Singelstraat 18 Specialiteit in Zwakstroom . Reparatie-werkplaats van alle Machines en Apparaten – Levering en aanleg van alle voorkomende werken op electro-technisch gebied. Koopt Uw Kleedimg bij Poststraat.