Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CAECÏLIA EN HET MUZIEKCOLLEGE

139

nen en noemen bijna alle het feit dat de Hollandsche zangeres het Engelsch zuiverder uitspreekt dan verscheidene Engelsche kunstenaressen.

Caroline Lankhout, die weer een groote tournee door Duitschland maakt, heeft o.a. te Hamburg gespeeld (met orkest, een Concert van Liszt) en te Breslau en in beide steden met belangrijk succes; in de recensies wordt mevrouw Lankhout een geboren Liszt-speelster genoemd.

De Nederlander W. van Hoogstraten, die met Eliy Ney gehuwd is, en te NewYork toeft, wordt daar als dirigent zeer op prijs gesteld, zoo zelfs dat men hem gevraagd heeft het volgend jaar het orkest te willen leiden, gedurende de maanden dat Willem Mengelberg er niet is.

Dr. Peter van Anrooy heeft den Nederlandschen naam hoog gehouden te Praag; hij ontving in Jauuari een uitnoodiging daar een concert te komen dirigeeren, nam haar aan en trok dus een paar weken later naar de Boheemsche hoofdstad, waar men den Hollandschen dirigent met veel onderscheiding ontvangen heeft. Dr. van Anrooy heeft te Praag slechts werken van Nederlandsche componisten ten gehoore gebracht: Saul en David van Dr. Johan Wagenaar, ouverture Saskia van Bernard Zweers, Oud-Hollandsche Suite van Röntgen, Nocturne van Willem Landré en zijn eigen onverwoestelijke Piet-Hein Rhapsodie. Wij moeten ronduit bekennen dat de Praagsche bladen van de composities niet veel gezegd hebben; de leiding van den eminenten Haagschen dirigent daarentegen is algemeen en warm geroemd.

Zeer in de gunst van het publiek te Dresden, waar zij eervolle posities bekleeden, verheugen zich de violist Jan Dahmen en de violoncellist Alexander Kropholler. Laatstgenoemde heeft er onlang het Violoncel-concert van Dworzjak gespeeld en is toen naar aanleiding daarvan door de verschillende critici als een meesterlijk violoncel-speler geprezen.

Louis Zimmerman en Marix Loevensohn, die verleden jaar zoowel te Brussel als te Parijs geestdriftig ontvangen zijn, hebben nu weer een uitnoodiging uit Parijs ontvangen om bij een Colonne-concert het Dubbel-concert van Brahms te komen spelen, terwijl Loevensohn ook de solist van een Pasdeloup-concert zal zijn. «iiniiiuiinim

Belangrijke Data.

1 Maart * Jan Pieter Heye 1809—1896.

f Theodor Kullak 1818—1882.

2 „ * Friedrich Smetana 1826—1884.

3 ., * Alfred Bruneau 1857.

f Cornelis Hendrik Coster 1854—1902.

f Johan Pachelbel 1654-1706.

f Louis Plaidy 1810-1874.

f Giovanni Battista Viotti 1750—1824.

6 „ * Ch. v. d. Does 1817-1878.

7 „ f Johann Georg Albrechtsberger 1736—

1809.

* Ruggiero Leoncavallo 1858—1919.

* Victor Massé 1822—1884.

* Maurice Ravel 1875.

8 „ * Karl Philipp Emanuel Bach 1714-1788.

f Peter Leonard Leopold Benoit 1836— 1901.

f Hector Berlioz 1803—1869.

* Marinus Hendrik van't Kruis 1861-1919.

* Paul Juon 1872.

10 „ f Muzio Clementi 1752—1832.

f Ignaz Moscheles 1795-1870.

* J. N. W. C. A. Ruygrok 1855.

f Karl Heinrich Carsten Reinecke 1826— 1910.

11 „ f Johann Peter Emil Hartmann 1805-1900.

12 „ * Félix Alexandre Guilmant 1837—1911.

t Friedrich Kuhlau 1786-1832.

13 „ * Hugo Wolf 1860-1903.

14 „ * August Bungert 1846—1915.

* Johann Strauss 1805-1849.

* Georg Philipp Telemann 1681 — 1767.

15 „ f Luigi Zenobio Carlo Salvatore Cheru-

bini 1760—1862,

* Francesco Durante 1684—1755.

Wie met geloof, hoop en liefde kan denken aan muzikaal Nederland, mag wel jaarlijks den geboortedag vieren van Heye, muzikaal Nederland's braven, wakkeren dokter, en vooral nu, want het is tachtig jaar geleden dat hij, secretaris van „Toon-

Sluiten