is toegevoegd aan uw favorieten.

De Hollandsche revue jrg 29, 1924, no 18

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

752

DE HOLLANDSCHE REVUE

aoorloopend verhaal. Naar onze meening moet dit in de hoogste klassen eener lagere school — vooral in het komende zevende leerjaar — anders zijn. Het doorloopend verhaal zij daar hoofdzaak. Op deze wijze zal de lust tot lezen worden aangewakkerd." — De insp. van Gouda schreef eenige kinderboeken die door diens uitg. als schoolb. worden geëxploiteerd !! V.

Dordrecht. De inspecteur in de inspectie Dordrecht koestert wel eenigen twijfel aan het nut van uitsluitend gebruik van doorloopende verhalen op de school. „Wanneer ik b;| voorkomende gelegenheden vroeg, welke bcteekenis aan dit lezen gehecht werd, was het antwoord : ,,'t Is gezellig" ; ,,de kinderen verlangen telkens naar het vervolg" ; „ze moeten toch ook een groot boek leeren lezen", enz. Ik had wel eens graag vernomen, of van het gebruik van een aaneengeschakeld verhaal ook een goede invloed te bespeuren was op den leestoon, en of niet de vrees behoeft te ontstaan, dat bij de weinige uren, die voor lezen zijn uitgetrokken, de schrijvers, van wie de kinderen een werk onder de oogen zullen krijgen, wel heel klein in aantal zullen zijn."

Over Experimenteele zielkunde geeft Visser goede overzichten.

Correspondentieblad der Vereen, v. Chr. Ond.; 69e jg., Septr. nrs.

Rede van dr. J. van der Spek op de alg. verg. over De bet. van de psychologie voor de schoolpractijk; een goed gedoe. uitv. speech, met veel prachtische opmerkingen.

In Uit het rekenkamer-verslag worden aan dc regeering harde nootjes te kraken gegeven. Nog steeds smijten daar officieele heeren met het geld der belastingbetalers. Welke Mussolini gooit eens de knuppel in dat autoriteitenambtenaren-hok !

A. Jansen handelt over het spoorboekje als leermiddel. Verder officieel nieuws en verslagen.

Het Katholieke Schoolblad; 22e jg., September nrs.

Fr. D. Vergeer O. F. M. heeft gerefereerd over Meer wil; een uitnemende rede. Verslag van het Eucharistisch congres.

In Onze salarissen noemt De Boer het een verbetering dat de kindertoeslag misschien van 2V2 op 3 % komt! Wat een dwaasheid. Laat men toch ijveren voor salarissen-op-peil; maar al die toeslagen verwerpen. Ook al ambtenaren-gedoe. Betaal ik mijn leveranciers meer voor hun geleverde waar of werk, als ze geen of meerdere kinderen hebben?

Christel, schoolbl. Onze Vacatures;

18de jg., September nrs.

In De zoaarde der persoonlijkheid schrijft W. over de individueele kracht als van grooter waarde dan vereenigings-werk, en over het funeste der benoemingen heden ten dage worden beïnvloed met doorslaande kracht door andere als persoonlijke werk-, kennis- en karakter-eigenschappen. Dr. H. T. Oberman wordt door K, herdacht. K. schrijft over samenwerking tusschen ond. en ouders in Als de oogen open gaan. J. D. K. schrijft over Zoekers, terwijl K. nog eens weer op het geldvcrspillende gedoe van de regeering wijst.

De Volksschool; 23ste jg., nr. 27.

Een hoofdart. over Een openluchtschool voor Amsterdam. In V'oorkonten wordt het ambtenarisme, in De nota over de laplandwet de zonderlinge onderwijswetgeving naar waarde gehekeld.

Het Katholieke Schoolblad voor N. O.-Indië; 8ste jg., no. 1.

Vervolg van de rede van den heer Ten Bergen in Volksraad. In Indrukken van een baas wordt het taalonderw. aan Europ. scholen besproken. Verder officieele rubr.

De Sollicitant; 32ste jg., Septr nrs.

In Leugen en belangen schrijft Ubink, de red., dat het in het algemeen steeds is: die leuze voorop, die voordeel geeft. Laat u niet verleiden. Een salarisregelmg moet gegrond zijn op de basis van het recht.

Jacq. R. van Stuwe geeft een mooi art. — met portr. — over de door bakvischjes zoo> geliefde schrijfster Louisa M. Alcott.

De Chr. Onderw., orgaan der Unie van C. O.; 27ste jg., Septr nrs.

Geeft in deze nrs. meestal klem werk; waaruit we oppikken bij de nietme salarisregeling voor rijksambtenaren en werklieden is de laagste categorie: ongeschoolde werkkrachten in le klas-gemeenten als minimum f 1248, en... een onderwijzer ook als minimum / 1201).—. Voorwaar de onderw. wordt slecht gewaardeerd, want deze verhouding van de minste soort werklieden met een geschoold intellectueel beroep is wel heel erg vloekend in haar consequenties.

In een ander artikel maakt J. melding van een vloekenden examinator. Ook wij hoorden van dit geval. De man zal wel voor 't laatst de candidaten in angst gezet hebben. Hij is pas geridderd en heeft dc belooning dus thuis!