is toegevoegd aan je favorieten.

Vrouw en gemeenschap; maandblad van de Nederlandsche Vereeniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap, jrg 7, 1936-1937, no 5, 15-10-1936

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stratie van onpractisch vrouwelijk idealisme. Men bedenke den invloed ervan op de 14 punten van Wilson.

Nadien is er in vrouwenbeweging en vredesbeweging veel veranderd. Men kreeg meer werkelijkheidsbesef en zag in dat een volgende oorlog nog wreeder en onbeperkter zou zijn en niet meer afhankelijk was van één volk of één vorst; men geloofde niet meer zonder meer aan mooi opgestelde tractaten en verdragen. De groote vrouwenorganisaties sloten zich aaneen en hieruit vormde zich een permanent bureau te Genève. Het vredesvraagstuk heeft duizenden facetten en pas naast elkaar hebben deze hun werkelijke beteekenis. Aldus leidde spr. den overgang in tot het onlangs te Brussel gehouden Wereld-Vredes-Congres: het Rassemblement Universel pour la Paix. Het congres, waarbij men de welbekende 4 punten tot basis nam, doch die geen strijdpunten meer mochten vormen. Men vroeg: Wat ken je en wat ben je? en daarop berustten de Commissies. Men deelde hen in naar de deskundigheid der deelnemers. Een tevoren opgesteld rapport vormde de basis der discussies. Zoodoende kon op dit Congres daadwerkelijk werk verricht worden en konden deelnemers van uiterst links tot uiterst rechts met elkander samenwerken. Het was een onpartijdige, zakelijke en eenvoudige werkwijze. Spr. die zelf ruim drie weken bij het Congres betrokken is geweest, vertelde nog van de moeilijkheden, waarmee de organisatoren te kampen hadden, moeilijkheden voornamelijk van politieken aard, o.a. de verplaatsing van Genève naar Brussel, hetgeen natuurlijk ook technische moeilijkheden met zich meebracht. De algemeen secretaresse van het Congres, Rosa Manus, heeft met haar medewerkers echter alles in goede banen weten te leiden en het met groote energie tot een goed einde gebracht. Het succes is 55% geweest, maar meer hadden de organisatoren in de gegeven omstandigheden ook niet verwacht. Jammer is dat de Vrouwen-Commissie van het Congres het psychologisch punt te veel heeft verwaarloosd en de speciale gevoeligheid van de vrouw t.o.z. van den vrede, niet heeft besproken. De Vrouwen-Commissie heeft zich grootendeels bezig gehouden met de doeltreffendste propaganda in den vorm van: uitwisseling van nieuwsberichten, internationale vredesdag, vredes,,penny", internationaal team van sprekers, enz.

Aan het slot van den avond werd de film van de Vrouwenbeweging vertoond, waarbij men in de diverse fragmenten duidelijk zag, hoeveel er in de jaren voor en na den oorlog is veranderd. Het was de dynamiek in beeld gebracht. De heer Jan Sodderland begeleidde de film zeer verdienstelijk op den vleugel.

E. W.

Rotterdam — Op 29 September j.1. heeft de Rotterdamsche Hutspotclub haar eersten maaltijd gehouden in de Jeugdherberg aan het Haringvliet. De tafelpresidente Mevr. N. Dutilh—van Hall, heette ons allen hartelijk welkom en zeide dat het goed in stijl was, dat een zoo jeugdige vereeniging als de onze in een zoo jeugdig en de jeugd ontvangend tehuis als deze herberg, bijeenkwam.

Als de opkomst een volgend maal nög grooter is — er waren thans ongeveer 80 dames <— zullen wij ons over de gangen moeten verspreiden, want we zaten nu al „vrouwtje aan vrouwtje" met weinig bewegingsvrijheid. De stemming liet echter niets te wenschen over en onder het zeer smakelijke eten werd er levendig geconverseerd. Even ging er een rilling door de leden, toen men om beurten op moest staan en zich bekend moest maken aan haar dischgenooten. De beroepen liepen zeer uiteen, van manicure tot advocaat en van directrice van een confectie-fabriek tot verpleegster.

Er was ditmaal nog geen spreekster om de kennismaking te vergemakkelijken.

Aan de club werken behalve onze vereeniging ook mede de afdeeling Rotterdam van de Nederlandsche Vereeniging van Huisvrouwen en de Rotterdamsche Club van Vrouwen in Beroepen en Bedrijven.

Na afloop was de herbergmoeder zoo vriendelijk ons de heele voortreffelijk ingerichte herberg te laten zien en genoten wij van het unieke uitzicht op de Maas bij avondlicht. Het was in alle opzichten een prettig begin.

Drievrouwenbijeenkomsten. — Iedere maand zal een der onzen een aantal leden en nietleden te haren huize verzoeken om drie vrouwen 20 minuten over haar werk te hooren spreken.

Zaterdagsamenkomst — Op Zaterdag 14 November belegt de Rotterdamsche afdeeling een openbare maaltijd met tafelspeeches van bekende vrouwen, daarna wordt een spel vertoond.

E. W.

Amsterdam. — Praatmiddagen. — In de laatst gehouden bestuursvergadering werd o.a. besloten, ten einde het contact tusschen het bestuur en de leden te versterken, de praatmiddagen weder in eere te herstellen. Deze zullen zoo mogelijk tweemaal in de maand worden gehouden, n.1. iederen tweeden Maandagmiddag van 3 tot 5 uur en iederen vierden Woensdagavond van 8.15 tot 10 uur, voorloopig ten huize van Mevrouw A. M. Boissevain—van Lennep, Keizersgracht 484. De leden zijn daarvan per circulaire in kennis gesteld.

Het bestuur verwacht en vertrouwt, dat wie maar eenigszins in de gelegenheid is, deze bij-