is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

go Den naam of de namen der gekwalificeerde wegers, welke bij de lossing zullen assisteren, mitsgaders van den ambtenaar die dezelve in hunne werkzaamheden zal dirigeren.

Voor zoodanige waag-sub jecte specien , welke tevens onderworpen zijn aan andere indirecte belastingen, z^l slechts één gemeenschappelijk los-biljet worden afgegeven.

Ait. ïx.

Vertooning en ter handslelhng van het consent tot lossing aan den schipper en voerman.

]|et verleende consent zal door den zeehandelaar, handelaar , fabrikant, trafikant, partikuiier of anderen belanghebbenden, of dezer zaakgelastigden, aan den schipper of voerman, die de waag-subjecte specun aan boord ol op zijn voertuig heeft, worden ter hand gesteld, en door dezen, in tegenwoordigheid van den belanghebbenden en den toezienden ambtenaar, met vermelding van den tijd, gettekend.

Art. 12.

Voorziening omtrent de waag-subjecte specien, zonder eigenaar of consignataris, mitsgaders voor die, strekkende ter sckeeps-consumlie.

De waag-subje.cte specien, voor welke zich geen eigenaar, reclamant of consignataris voordoet, zulien door den schipper ol voerman zeLveu moeten worden aangegeven, op den voet in de voorgaande artikelen omschreven.

Van de objecten van scheeps-consumtie, welke aan boord aulleu verblijven, zal de belasting niet gevorderd worden, ook niet van die, welke in het entrepót des iiijks zuÜen vvor-

1 _ 1 1 /"J %mn. rl .»« tf» llfll'-

cinn opgeslagen om mot ut^euuc

den uitgevoerd. . ,

Alle andes mouvement zal dezelve der belasting onderhevig makea.

A 4 Art. i3