is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1818, 01-01-1818

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Verordeningen betrekkelijk het doen vatt gereglelijte schouwingen.

Art. 1. De geregteüjke schouwingen van lijken van jwodanige peisoaen, welke op eene gewelddadige wijze zijn of schijnen te zijn omgekomen, het zij zonder «enige vóór d^n dood toegebragte genees-of heelkundige hulp, het zij na eene vruchtelooze aanwending daarvan , zullen moeten geschieden door beëedigde geregtelijke arrondissements - medicinse doctores en lieelmeesters, welke te dieu eiude zullen aanges'eld worden, en ter requisitie en ten overstaan van zoodanige justiciële en politieke autoriteit, onder wier juiisdiciie of ressort het voorval plaats heeft, niet adsistentie, daar het zijn kan, van eenen openbaren leeraar in de ontleedkunde.

Tot het bijwonen dier schouwingen moeten geroepen worden die doctores en heelmeesteis, welke den dooden eenige hulp mogten hebben toegebragt,

2. De schouwcedel, door de gerequireerden inteleveren, en door allen, ook door de doctores en heelmeesters, die den dooden geadslsteerd hebben , f.e onderteekenen , moet aüeen betielzen een getrouw en naauwkcurig relaas van hetgeen door hen aan zoodin g lijk gezien en gedaap is, waarbij gevoegd moet worden oeu relaas van het geen de doctores cn heelmeeüeis , die den dooden bijgestaan hebben, van don beginns der behandeling af, tot den dood, a-.n denzelve.) gezien en gedaan, hebben, door de-sen gëgéveu cn Kcteakeiid. >

5. In-