is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 52, 1902, no 307-312, 1902

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stuk van hun broodje soppen en de palmolie er over strijken; daarna brengen iiij bet met min of meer sierlijke beweging naar bun mond. Opmerkelijk is bet, dat zij nooit twisten of iemand te veel of te weinig gekregen beeft, en dat zij altijd eerlijk en broederlijk deelen.

Het wordt zeven uur. Br. Adalbert begint met eene klok te luiden; dadelijk springen eenige knapen de trap op. leder wil de eerste zijn , net als de jongens in Duitscbland, als er geluid moet worden.

Allengs komt er beweging op bet Missieterrein. Van verre ziet men de zwarten aankomen , oud en jong, in Europeeseb of in landscostuum. Volwassenen zijn er nog niet veel; op eene bevolking van misschien 500 zielen, 20 a3O kèrkbezoekers, waaronder wellicht 10 heidenen. Veel gebed en opoffering zal bet kosten, eer dit dorp, dat men een boofdzetel van den fetiscbdienst mag noemen, de boodschap der zaligheid met open oor en gewillig hart beeft aangenomen.

Nu maken ook de jongens van de Missie verder bun toilet, en verschijnen weldra in fijne Zondagsbroekjes en buisjes, ofwel in een lang stuk stof, dat zij in wijde plooien om bet lijf geslagen hebben. De scboolkinderen van Adjido zijn reeds voltallig aanwezig. Die van de naburige plaats Glidji, onder leiding van bun onderwijzer Thomas, komen ook al aan. Die wonen al wat dieper bet boseb in, en zien er dus nog niet zoo beschaafd uit als de kinderen van Adjido. Reeds van verre ziet men hunne bontgekleurde broekjes, die zij zelven van bet stof en vuil der week gezuiverd hebben.

Het is nog een kwartier vóór achten. Ijverig trekken onze jongens Gassiaan en Jacobus aan de klokkenzeelen om voor bet laatst voor de godsdienstoefening te luiden. Onder bet oog van zoo’n menigte toeschouwers voelen zij zich boog vereerd ,en Gassiaan doet zijn best om Jacobus, die een beetje onhandig is, in de behoorlijke maat te houden. Plechtig dreunen de metalen stemmen over de omliggende dorpen,