is toegevoegd aan uw favorieten.

Berichten uit Nederlandsch-Oost-Indië; ten dienste der eerwaarde directeuren van den Sint Claverbond, 1914, 1914

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nu ziet hij zijn werk bloeien; niet met honderden, maar met duizenden vragen zij om de genade des geloofs.

! als er priesters genoeg waren om hun het brood des levens te breken! Nu reeds, met dit ontoereikend aantal pastoors komt de ,God-Mensch der H. Eucharistie dagelijks de harten van honderden en nog eens honderden sterken en heiligen in de dagelijksche H. Communie. Met deze vormreis zijn ver over de drie duizend, meest nieuwe Christenen van de bergen, met de genaden van den H. Geest verrykt, die door hun voorbeeld en gebed weer nieuwe scharen bergbewoners zullen trekken tot den Heer der eeuwige bergen. Nog eens; o! als er priesters genoeg waren! Hoe zouden de bergen van Flores bergen Gods worden, altaren van liefde, voorhallen des hemels 1

Is het wonder dat de missionarissen, of.®!choon werkzaam in onherbergzame streken, ver van de beschaafde wereld, met al de ongeriefelijkheden eener uitsluitend Inlandsche samenleving, daar tóch hun geluk vinden, daar toch willen blijven tot hun dood toe? Zoo pas vertrok met leed in het hart een der pastoors, die 16. jaar onafgebroken daar arbeidde. Een ander, die 9 jaar op de ongezondste plek missioneert, zou voor de beste niet willen ruilen. Ik vermeldde reeds hoe een der pastoors na een kwart eeuw verblijf een ander vijf en twingtig-tal jaren is aangevangen met een lust en ijver, als ware hij een nieuwe jeugd begonnen. Nog een ander vierde juist zijn zilveren priester-jubilé waarvan hij ongeveer 23 jaar aan één stuk door op dezelfde plaats zijn beste krachten wijdde aan het heil van dit volk.

Bij dit feest, daags voor ons vertrek gevierd, bleek dan ook overtuigend hoe pastoors en bevolking zijn aaneengestrengeld door banden van hechte toewijding, waardeering en wederzijdsche liefde. Na afloop der kerkelijke plechtigheden, waarvan het glanspunt was een plechtige H. Mis, door den jubilaris opgedragen in tegenwoordigheid van den Bisschep in vol ornaat en met assistentie van alle pastoors in de stampvolle groote kerk te Lela, kwamen de inlanders hun herder met hun