is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1893, 01-01-1893

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

steller is aangenomen, in gebruik gesteld en gedurende eenigen tijd in gebruik gehouden, als wanneer hem eerst bleek dat de ventilator een andere dan de bestelde was, worden aangenomen, dat de besteller met de levering, zooals die heeft plaats gehad, genoegen heeft genomen.

Tegen hem, die voor de uitoefening van zijn landbouwbedrijf een werktuig bestelt, kan op grond van art. 581 sub 4o. Burg. Iiv. lijfsdwang worden uitgesproken.

Dr. Elias Heinrich Leopold Ostermann, wonende te Poerbolinggo in de residentie Banjoemas, appellant, eomp. bij den adv. en proo. Mr. R. T. Mees, contra

de naamlooze vennootschap „Société anonijme Belge-Neerlandaise de Commerce". gevestigd te Luik in het Koningrijk Belgie, geintimeerde, comp. bij den adv. en proo. Mr. D. Foek.

HET HOOG-GEBECHTSHOF VAN NEDERLANDSCH-INDIE,

Gehoord partijen;

Gezien de stukken;

Ten aanzien der daadzaken;

Overnemende het exposé daarvan, vervat in het door den raad van justitie te Semarang tusschen partijen gewezen vonnis van 15 Juni 1892, waarbij:

in conventie:

na passeering van het door eischeresse incidenteel aangeboden bewijs, de vordering is toegewezen, gedaagde mitsdien is veroordeeld om aan eischeresse tegen behoorlijke kwijting te betalen de som van ƒ 1700 met de interessen tegen zes ten honderd in het jaar van den dag der dagvaarding af tot dien der volle voldoening, verder het vonnis uitvoerbaar is verklaard bij voorraad en bij lijfsdwang, mits ingeval van ten uitvoerlegging van den lijfsdwang bij voorraad zekerheid worde gesteld voor de vergoeding van kosten, schaden en interessen, waartoe de arrestant mocht worden veroordeeld, niet bepaling van den termijn van zekerheidstelling op acht dagen na ingesteld hooger beroep en