is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1895, 01-01-1895

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van de ondefwerpelijke zaak kennis te nemen, met verwijzing van die zaak naar den burgerlijken rechter descompetent, met aanbod om den beschuldigde aan den rechter over te leveren, met verstande dat de kosten in deze gevallen zullen komen ten laste van den Lande;

Gelezen den namens den appellant R. O. op 4 Augustus 1894 gedienden eisch in appèl, waarbij wordt geconcludeerd: „dat het Hof met vernietiging van het vonnis van den Krijgsraad de zaak weder aan dien Krijgsraad zal verwijzen en dezen zal bevelen om alsnog op de hoofdzaak recht te doen, met veroordeeling van den Lande in de kosten op deze vernietiging gevallen";

Nog gelezen de namens den geappelleerde op 18 Augustus 1894 gediende schriftuur van antwoord in appèl, waarbij wordt geconcludeerd: „tot referte aan 's Hofs prudentie onder protest van kosten";

Gezien de verdere stukken van den processe, zoo ter eerste instantie als in appèl gediend;

O. dat de appellant R. O. naar aanleiding van 's Hofs resolutie van 6 Juli dezes jaars No. 27, waarbij de Advocaat-Piskaal voor de Land- en Zeemacht in Nederlandsch-Indië gemachtigd werd om van het tegen den beklaagde gewezen vonnis in het belang der Hooge Overheid te provoceeren aan den Hove, te bekwamer tijd dit appèl heeft vervolgd;

O. dat den beklaagde, thans geapelleerde, bij op wettige wijze aangevulde introductieve klacht is ten laste gelegd: „dat „hij, die aangesteld was als bijkok voor de menage der soldaten „van de 1ste compagnie van het 13de bataljon infanterie te „Soerabaja, op den 3den Maart dezes jaars arglistig heeft „weggenomen een blik boter, een blik worst, een groot blik „Australisch vleeseh en eene hoeveelheid koffie, tot een bedrag „van twee kilogram, welke goederen behoorden tot de menage „der soldaten van genoemde compagnie, in ieder geval aan „een ander dan aan hem toebehoorden, en zich bevonden in „het magazijntje van de keuken in de kazerne van het 13e „bataljon infanterie te Soerabaja;