Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

korte mededeelingen.

1015

werden ter reede mijnen gelanceerd ter beproeving van een nieuwe vanginrichting. Op 19 en 27 September werd schijf geschoten met geweer.

Hr. Ms. „Koetei" onder bevel van den Luitenant ter Zee le klasse E. H. Friderichs.

Na gereedheid der herstellingen vertrok Hr. Ms. „Koetei" 2 September van Soerabaja naar Sabang, waar 9 September het anker viel. De schoollessen en practische oefeningen hadden geregeld plaats. Tot het houden van schietoefeningen werd 19 September in de Peria Laoetbaai en van 24-26 d. a. v. op de Noordkust van Atjeh vertoefd. Van 16-18 September werd Sabang bezocht door de Siameesche kanonneerbooten „Bali" en „Sugrib".

Hr. Ms. „Mataram" onder bevel van den luitenant ter zee le klasse G. van Hulstijn, verliet 7 September Timor Koepang en stoomde via Endeh, de Waworada-baai, de Sapi-baai, Bima en Makasser, naar Soerabaja, waar 18 September ter reede geankerd en den volgenden dag in het bassin gemeerd werd.

Tot einde verslagmaand bleef het schip in herstelling te Soerabaja.

Hr. Ms. „Assahan", onder bevel van den luitenant ter zee le klasse G. F. Noordhoek Hegt, vertoefde tot 9 September te Tandjoengpriok en vertrok op dien datum naar Soerabaja, waar 12 September in het bassin gemeerd werd. Nadat enkele zeer noodzakelijke reparatiën verricht waren, werd 22 September naar Band'jermasin gestoomd om in het gewest Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo een oefeningsreis te maken. Van 25-80 September werd te Bandjermasin verbleven en op dien datum een reis naar Samarinda ondernomen. De oefeningen hadden geregeld plaats.

Torpedodienst.

Op 5 en 6 September werden door de groep „Minotaurus", „Sphinx" en „Hydra" vaaroefeningen in de wateren van Soerabaja gehouden, terwijl van 9-13 September door dezelfde groep een tocht gemaakt werd naar Banjoeweddan en den Kangean Archipel. 17 September werden door de booten persoonlijke schietoefeningen en 18 September door de groep gevechtsschietoefeningen gehouden. Ter reede Grissee werden controleschoten gedaan; en bovendien door de booten meermalen afzonderlijke vaartochten ondernomen, welke o. m. dienstbaar werden gemaakt aan beteugeling van mogelijke zeerooverij.

Hr. Ms. Wachtschip. De wachtschipsdienst ter reede Soerabaja bleef opgedragen aan Hr. Ms. „Koning der Nederlanden" onder bevel van den Kapitein-Luitenant ter Zee W.H. von Leschen.

Sluiten