is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 21, 1892 (1e deel) [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

19

nomen in Soerabaja, waar de ondernemers niet tijdig de beschikking kregen over de gehuurde gronden. Daar de overeenkomsten niet geregistreerd waren, kon het bestuur niet tusschen beide komen.

Het aantal perceelen op Java en Madura in 1890 in erfpacht toegezegd bedroeg 65 (tegen 105 in 1889 en 78 in 1888). Ingeschreven werden nieuwe erfpachtsrechten op 85 perceelen ter grootte van ruim 16,000 bouws.

Ofschoon er geen sprake van kan zijn om Chineezen van het verkrijgen van grond in erfpacht uit te sluiten, moeten zij, als van hunne vestiging als erfpachter bezwaar geducht wordt, worden belet zich op hun perceel te vestigen door weigering van de vergunning die zij noodig hebben om zich te vestigen buiten de voor hen aangewezen wijken.

175 aanvragen om erfpacht werden in 1890 afgewezen. In voor de koffiecultuur bij koninklijk besluit gereserveerde streken worden gronden voor de koffiecultuur in erfpacht uitgegeven als zij door hunne ligging onmogelijk in aanmerking kunnen komen voor beplanting met koffie door de inlandsche bevolking.

Terugneming van erfpachtsrechten had in eenige gevallen plaats omdat de grond ongeschikt of de erfpachters onvermogend waren. Ook werd het gouvernement kooper van eenige perceelen, die wegens wanbetaling van den canon geëxecuteerd werden.

De vraag of de canons van vóór 1887 uitgegeven perceelen behooren verminderd te worden is nog steeds aanhangig. De moeielijkheid om tot eene regeling te geraken, waardoor niet noodeloos landsinkomsten worden prijsgegeven, zoomede verschil van inzicht omtrent de wijze waarop erfpachters, die mochten blijken onder een te hoogen canon gedrukt te gaan, in dit deel hunner lasten zouden zijn tegemoet te komen, heeft tot dusver de oplossing van het vraagstuk vertraagd. Ten einde zich de noodige zekerheid te verschaffen of inderdaad eenige maatregel noodig is en,