is toegevoegd aan je favorieten.

Ethische orthodoxie en modernisme

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tevoren van wat ter linkerzijde wordt gedacht, gesproken en geschreven, al meer verwantschap met hnnne zienswijze ontdekken. Zij zullen inzien, dat — al mogen sommigen onder ons zich aan den eeredienst van het ware, het goede, het schoone hebben toegewijd, ook daar almeer wordt gezocht en gepredikt de Levende God. Ook onder ons zijn de harten onrustig, totdat ze rust vinden, in God. — Wij zijn allen idealisten, zeker: maar niet allen nominalisten. Of is er niet ook een idealisme, dat kan gepaard gaan met de overtuiging, dat de godsdienstige voorstellingen hebben een' reöelen achtergrond ? — Ook wordt onder ons door steeds meerderen de gnosis onvoldoende geacht, al is bewustzijnsverheldering hun hef. — En meer dan een prediking van reine levensleer zoeken velen onzer in het Evangelie, waar zij gevoelen, van Godswege daar te worden aangeraakt met verlossende kracht, door Hem te worden gevoerd tot vernieuwing des levens, tot wedergeboorte.

Gelijk de ethisch-orthodoxen principieel reeds staan op den bodem der vrijzinnigheid, zoo meenen ook wij, dat we geestelijk moeten zijn, om de getuigenissen des Bijbels te verstaan en gaan de meesten onzer in hunne theologie uit van de realiteit der geestelijke dingen.

En hoe meer de ethischen die verwantschap zullen gaan gevoelen, hoe meer zij zullen leeren, zich niet blind te staren op den voorbij gaanden vorm der gesmade moderne richting, — des te minder gereserveerd zal hunne houding tegenover de mannen der