is toegevoegd aan je favorieten.

Aanteekeningen van mr. Willem Schorer, over de inleidinge tot de Hollandsche rechts-geleerdheid van mr. Hugo de Groot.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I. BOEK XII. DEEL, g. 3. «. r. 83

ëenige bepaalingen; fchoon valascus Dm/ Tom. II. Cob/". CXXV.«. 15. alléén deze toelaat, indien namenhjk «leparthijen zeiven het tegendeel bekenden. Evenwel zoude ik mij liever bij het gevoelen van onzen Schrijver voegen, het welk ook bij henr. kinschot is gevolgd. Conf. jur. Refp. XVIII. w. 33. Bij matthaeus vindt men een voornaam Arrest van het Parlament te p a r ij s Cap. L #. 58. alwaar hij verhaalt, dat, zeker grijsaart, meer <dan honderd jaaren oud,, getrouwd zijnde, en een' zoon -achter gélaaten hebbende, deszelfs broeder de wettigheid van dit kind betwistte, die echter zijn proces verloor, vermits het bleek, dat die oude man noch zulke fterke lighaams krachten hadt, dat hij zonder flok recht op kon gaan, en voor den middag maaltijd alléén zonder iemands hulp te paard ftijgen.

In Engeland heeft eene wet plaats, die zeer dwaas is, waar bij een getrouwd man, fchoon zeer langen tijd, mits niet buiten het eiland of rijk, afwezig, en zulks ten vollen bekend gqweest zijnde, het kind uit zijner vrouwe's fchoot geboren voor het zijne moet aannemen, zelfs ten nadeele der wettige kinderen, b arb eira c Discours fur les benef. des loix pag. 482. Doch in TRANKrijk behoeft een man, zijn natuurlijk onvermogen tot den bijflaap bewijzende, het kind, waar van zijne vrouwe, ftaande huwelijk, is verlost, niet voor het zijne te erkennen, de r e al la fcienc. du gouvern. Tom. IV. pag. 74. Hier bij kan nog gevoegd worden, het gene ten dezen aanteekenen de ferriere DitJ. du droit £f de Pra&. Tom. II. pag. 113. en desinart Colleft. des Decif. nouv. Tom. IIL pag. 80. ■' Mede is het niet redelijk , en zelfs zeer onbetamenlijk, dat eene vrouws-perioone, gehuwd of ongehuwd, op haar woord wordt geloofd , Wanneer zij zegt B. V. bij zekeren titius te zijn bezwangerd, cn deze bekent haar een jaar of ook één maand te voren te hebL 2 ben