is toegevoegd aan je favorieten.

Briefs-wyze verhandeling betreffende het leven van Em. Swedenburg.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

80 VERHANDELING over

ftanders: Slegts alleen God en myn „ broeder kunnen dat geen weeten, wat hy „ my gezegd heeft. Zy verzekerde ver„ volgens, dat hy met haar, van haare „ laatfte briefwisfeling met haaren broe„ der gefprooken hadt, welker inhoud „ flegts hen beiden bekend kon zyn.

„ Ik kan niet zeggen op welke wyze „ swedenburg achter dit geheim geko„ men zy, maar zo veel kan ik op myn

eer verzekeren, dat noch de Graaf „ H***, gelyk de Schryver des briefs „ beweert, noch iemand anders die „ brieven der Koningin onderfchept of „ geleezen heeft. De ryksraad liet haar „ toen volkomene vryheid om aan haa„ ren broeder te fchryven , en be„ fchouwde deze briefwisfeling als zeer „ onverfchillig voor den ftaat ; men „ ziet ligt, dat de Schryver van den „ bovengem. brief, het karacter des „ GraavenH***, geheel en al niet „ kent. Deze verëerenswaardige man, „ die zyn Vaderland zulke gewigtige „ dienften bewezen heeft, verëenigde de „ uitmuntendheden van den geest met „ de voortrefFelyke Eigenfchappen van „ 'thart,