is toegevoegd aan je favorieten.

Wysgeerige en staatkundige geschiedenis van de bezittingen en den koophandel der Europeaanen, in de beide Indiën.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dër BEIDE INDIEN.

•Sr

Livres; vyf honderdachtenzestig huiden , welke opbragten 5. 112 Livres; en eindelyk honderd ponden Karet, welke opbragten 1000 Livres.

Om weder te keeren tot St. Domingo; haare verbaazende rykdommén waren de vrugt van driehonderdvyfen tachtig ruuwe, en tweehonderddrieenzestig geraflneerde Suikerplantaadjen; van twee« duizendvyfhonderdzevenentacbtig Indigoplan taadjen; van veertien miljoenen achttienduizenddriehonderdzesendertig Katoenboomen ; van tweeënnegentig miljoenen achthonderddrieënnegentigduizendvierhonderdvyf KofTyboomen; van zevenhonderdzevenenvyftigduizendzeshonderdeenennegentig Kakaoboomen.

Ten zelfden tyde bezat de Volkplanting aan viervoetige dieren vyfenzeventigduizendnegenhonderdachtenvyftig paerden of muilezels, en zevenenzeventigduizendnegenhonderdvier hoornbeesten. Aan leevensmiddelen bezat zy zeven miljoenen zevenhonderdzesenvyftigduizendtweehonderdvyfentwintig Banaanboomen; een miljoen honderdachtenzeventigduizendtweehonderdnegenentwintigryen Maniok ; twaalfduizendzevenhonderd perken Maïs ; achttienduizendzevenhonderdachtendertig perken Pataaten; elfduizendaehthonderdvyfentwintig perken Ignamen, en zevenduizendzesenveertig kleine Mil.

De Akkerbouw verfchafte werk aan tweeëndertigduizendzeshonderdvyftig Blanken van allerleien ouderdom en fese ; zesduizendzesendertig Negers of vrye Mulaters, en ongeveer driehonderdduizend flaaven. By de jaarlykfche optelling wierdt, in de daad, het getal dier ongelukkigen niet giooter bevonden dan tweehonderd veertigF dui-